Newsletter

Chức năng này cho phép người đọc đăng ký nhận thông báo khi có bài viết mới trên trang của bạn.

Truy cập mục Blog & Newsletter -> Cài đặt-> Newsletter, tích Bật tính năng Newletter

Các email gửi cho người đăng ký

Các nội dung sẽ cố định ,giống nhau giữa các email : tên người gửi, bản quyền người sở hữu, địa chỉ tác giả và các nội dung ở phần giao diện email ( nếu có)

  1. Email chào mừng : ngoài cái nội dung cố định , sẽ hiển thị thêm phần nội dung của nội dung email chào mừng .Khi khách hàng đăng ký làm người dăng ký trang blog của bạn, hệ thống sẽ tự động gửi cho họ 1 email chào mừng . Trong trường hợp người đăng ký do bạn tự thêm bằng tay vào phần danh sách, bạn sẽ phải tích chọn là gửi hay không gửi email chào mừng.

  2. Email thông báo bài viết mới : ngoài các nội dung cố định. sẽ hiển thị thêm phần nội dung của bài viết vào nội dung email . Email chỉ được gửi khi bạn chọn gửi thông báo bài viết cho người đăng ký, họ sẽ nhận được 1 email với tiêu đề email là tiêu đề của bài viết

Khi bạn tắt tính năng Newsletter : 1. Email chào mừng và email thông báo bài viết mới sẽ không được gửi được người đăng ký

  1. Các form đăng ký trên bài viết ở blog sẽ KHÔNG hiển thị

  2. Bài viết đã được xuất bản với chế độ : Chỉ hiển thị với người đăng ký, sẽ bị ẩn đi trên giao diện( trường hợp bật tính năng Newsletter rồi lại tắt đi )