Trang cảm ơn khác

Sau khi khách hàng hoàn thành điền form thông tin, bạn cũng có thể điều hướng họ về website chính, trang cộng đồng hoặc một trang thông tin bán chéo sản phẩm khác. Để thiết lập, bạn chọn phần Trang cảm ơn khác trong mục Trang cảm ơn, và điền đường dẫn trang bạn muốn điều hướng đến.

Bạn có thể theo dõi tạo trang landing page có nội dung cảm ơn trên LadiPage tại đây hoặc sử dụng trang bất kỳ bạn muốn điều hướng.

Để cài đặt trang cảm ơn khác, bạn truy cập mục Lưu data trên form --> Trang cảm ơn--> chọn Trang cảm ơn khác.

Nếu bạn tạo nhóm form với các phần tử khác, bạn bấm chuột trái 2-3 lần để chọn đúng form đăng ký và hiện phần Lưu Data.

Trong trường hợp bạn sử dụng Trang cảm ơn được thiết kế bằng Landing Page của LadiPage, bạn muốn hiển thị lại thông tin khách hàng điền trên form đăng ký lên trang cảm ơn thì bạn có thể thực hiện như sau:

  1. Form đăng ký trên trang gốc phải bật chế độ Auto Funnel

2. Lấy các tên lấy dữ liệu của các trường trên form đăng ký của bạn như hướng dẫn:

3. Trên trang cảm ơn, bạn thêm mới nội dung text rồi sửa lại theo định dạng {{tenlaydulieu}} (tên lấy dữ liệu chính là các tên biến bạn thao tác ở nội dung số 2). Ví dụ:

Last updated