Danh mục

Danh mục bài viết là một cách rất thuận tiện để sắp xếp các bài đăng của bạn theo từng chuyên mục cụ thể. Điều này mang lại cho bạn sự linh hoạt để hiển thị chính xác các bài đăng theo chủ đề bạn muốn

Tạo danh mục :

Truy cập mục Blog & Newsletter -> Danh mục -> Thêm danh mục

Bạn sẽ điền lần lượt các thông tin Danh mục Cha, Tên Danh mục, Chỉnh sửa phần Liên kết tĩnh ( nếu muốn ) , điền nội dung mô tả và các nội dung cho phần thiết lập Seo&Social của Danh Mục

Liên kết tĩnh sẽ là url hiển thị ở trên trình duyệt, khi bạn bấm xem chi tiết 1 danh mục trên blog

Tác dụng của danh mục Cha, Con

Danh mục cha con sẽ giúp bạn tối ưu thêm phần hiển thị khi truy cập danh mục trên trang xuất bản. Khi truy cập vào danh mục Cha ( ví dụ LadiBoost ) sẽ hiển thị các danh mục Con ( LadiPage, LadiSales, LadiFlow ) để mình có thể lựa chọn và truy cập

Bài viết trong danh mục Cha/ Con là hoàn toàn độc lập với nhau, muốn hiển thị bài viết ở danh mục nào, phải chọn hiển thị vào danh mục đó

Xóa danh mục Cha, thì các danh mục Con cũng sẽ bị xóa

Sử dụng danh mục đã tạo cho thiết lập bài viết

Truy cập vào phần chỉnh sửa bài viết, mục Danh mục, tích chọn sử dụng các danh mục bạn mong muốn

1 bài viết có thể tích chọn vào nhiều danh mục, nhưng sẽ có 1 danh mục được chọn làm Danh mục mặc định.

Tác dụng danh mục mặc định : tên của danh mục mặc định sẽ hiển thị cạnh phần tên bài viết trên giao diện xuất bản

Phần danh sách danh mục sẽ có 1 danh mục được tạo mặc định từ phía hệ thống, danh mục này cho phép đổi tên, Không cho phép Xóa

Tác dụng của danh mục mặc định này : khi 1 bài viết được thêm vào các danh mục tự tạo, trang đã xuất bản,nhưng danh mục tự tạo này bị xóa đi, thì bài viết sẽ được tự động thêm vào danh mục mặc định