Bình luận

Truy cập Blog & Newsletter -> Cài đặt-> Bình luận bài viết để thiết lập các cài đặt cho phần bình luận trên trang của bạn

  1. Cho phép bình luận bài viết : phần này cho phép bạn bật/ tắt phần bình luận cho cả toàn bộ trang blog của bạn . Khi bật tính năng cho phép bình luận bài viết, giao diện các bài viết sẽ có 1 form để lại bình luận để khách hàng điền và để lại thông tin .

Trong trường hợp bạn muốn tắt cho 1 bài viết cụ thể, các bài viết khác vẫn hiển thị phần form bình luận, thì bạn truy cập vào mục thiết lập của bài viết , chọn mục Cho phép bình luận và tắt đi

  1. Tự động phê duyệt bình luận : cho phép khách hàng sau khi bình luận, thì các bình luận của họ sẽ tự động hiển thị trên trang bài viết mà không cần bạn phải phê duyệt nội dung

Bình luận