Các trạng thái của bài viết

Công khai

  1. Định nghĩa : Công khai là mục hiển thị các bài viết đã được xuất bản, đang hiển thị trên trang nội dung của bạn

  2. Các thao tác thực hiện với bài viết công khai

  • Thao tác với 1 bài viết : bấm vào dấu.. ở góc bên phải bài viết, rồi thực hiện thao tác tương ứng

  • Thao tác với nhiều bài viết : tích chọn vào ô vuông ở đầu danh sách bài viết phía bên tay trái, rồi thực hiện thao tác tương ứng

Bản nháp

  1. Định nghĩa :Bản nháp là mục hiển thị các bài viết chưa xuất bản, chưa hoàn thiện phần tạo nội dung. Các bản viết nháp chỉ hiển thị trong phần quản lý danh sách bài viết, không hiển thị được trên trang nội dung

  2. Các thao tác với bài viết bản nháp

  • Thao tác với 1 bài viết : bấm vào dấu.. ở góc bên phải bài viết, rồi thực hiện thao tác tương ứng

  • Thao tác với nhiều bài viết : tích chọn vào ô vuông ở đầu danh sách bài viết phía bên tay trái, rồi thực hiện thao tác tương ứng

Last updated