Tự động bắt dính

Tự động bắt dính là chế độ : khi kéo thả nó tự dính các phần tử lại lại với nhau nếu như để chế độ là Bật, nếu tắt đi thì kéo thả các phần tử không dính lại với nhau nữa

Tự động bắt dính ở chế độ bật, thì khi di chuyển phần tử sẽ có 1 thanh căn chỉnh nét đứt màu hồng

Trong trường hợp bật động thời tự động bắt dính và Bật Grid thì thanh căn chỉnh màu hồng sẽ không hoạt động

Last updated