Links

Blog

Bước 1: Thiết kế nội dung hiển thị cho phần blog/bài viết trên trang landingpage của bạn

Truy cập mục Thêm mới - Collection List, để thiết kế tạo giao diện cho phần blog/bài viết của bạn
Thông tin chi tiết phần thiết lập nội dung cho phần Collection, bạn theo dõi tại đây
Chọn Loại Collection là Blog để hiển thị nội dung trên Collection list của bạn
Phần trường dữ liệu NỘI DUNG của Collection BLOG chỉ hiển thị được ở trên POPUP BLOG , không hiển thị được trên COLLECTION LIST

Bước 2 : Thiết lập nội dung trên POPUP BLOG của bạn

Truy cập mục POPUP- POPUP BLOG . Khi bạn bấm vào 1 nội dung trên Collection List, bạn có thể liên kết để hiển thị POPUP BLOG tương ứng với nội dung của Collection đó về Tiêu đề/ Nội dung/ URL..
Thiết kế nội dung trên POPUP BLOG : tương tự như phần thiết kế phần Collection list , bạn sẽ thêm ảnh/tiêu đề/ Đoạn văn để làm các nội dung hiển thị trên popup
Bấm vào các nội dung trên popup, chọn liên kết đến nội dung tương ứng trong Loại Collection Blog
Lưu ý : chỉ chọn được liên kết đến các trường dữ liệu mặc định trong Collection Blog : Tiêu đề, Mô tả , Nội dung, URL, ngày tạo, ngày cập nhật
Bước 3. Liên kết 1 nội dung trên Collection List đến POPUP BLOG
Trên phần tử trong Collection List, vào mục Thuộc tính, chọn Sự kiện - Mở POPUP- Mở POPUP-BLOG
Trong trường hợp bạn muốn đi liên kết 1 nôi dung trên Collection List hoặc POPUP BLOG đến URL đã tạo trong phần nội dung của Collection Blog, bạn làm theo hướng dẫn sau
Cách đi liên kết đến url trong colletion blog