Các thiết lập cho LandingPage
Tạo và sửa Landing Page

Tạo mới Landing Page.

Để tạo mới 1 landing page, bạn truy cập builder, chọn vào nút
và chọn theo nội dung tương ứng mà bạn muốn sử dụng và thiết kế. Bạn theo dõi chi tiết các chế độ thiết kế tại đây.

Sửa Landing Page đã tạo.

Cách 1 : Để có thể chỉnh sửa Landing Page đã tạo, bạn chỉ cần bấm vào tên của Landing Page đó.
Cách 2 : Bạn vào dấu ... ở phần danh sách landing page, vào mục Chỉnh sửa giao diện.

Sửa tên và Tag của Landing Page.

Bạn vào dấu ... ở phần danh sách landing page, vào mục Chỉnh sửa Tên/Tag để chỉnh sửa thông tin.

Lưu Lading Page.

Khi Lưu Landing Page là bạn đã lưu lại các chỉnh sửa mà bạn vừa thực hiện trên trang. Các thay đổi này khi ấn lưu sẽ được lưu trên hệ thống và cập nhật khi lần tới bạn quay lại chỉnh sửa trang.
Bạn có thể thao tác Lưu liên tục bằng phím tắt Ctrl+S hoặc bấm nút Lưu trong builder chỉnh sửa. Nếu bạn sử dụng tài khoản trả phí của LadiPage, sau khi bạn bấm Lưu, trang của bạn sẽ có tính năng Auto save.
Việc Lưu không làm ảnh hưởng đến trang hiển thị mà khách hàng của bạn đang xem. Vì thế nếu bạn muốn chính thức thay đổi nội dung hiển thị tới khách hàng thì bạn cần Xuất bản Landing Page.

Xuất bản Landing Page.

Các chỉnh sửa, cập nhật nội dung của bạn trên Landing Page cần phải được Xuất bản để hiển thị tới khách hàng bằng cách:

Lịch sử chỉnh sửa.

Chức năng này giúp bạn khôi phục lại các phiên bản chỉnh sửa trước đó.
Một lịch sử chỉnh sửa sẽ được tạo khi bạn ấn "Lưu". Hệ thống lưu các lịch sử chỉnh sửa cách nhau tối thiểu 10 phút (Có nghĩa là: nếu bạn vừa lưu landing page lúc 10h, thì trong lịch sử chỉnh sửa sẽ có phiên bản lúc 10h. Nếu bạn tiếp tục lưu landing page lúc 10h5' thì phiên bản lúc 10h5' sẽ không được lưu).
Bạn xem lại giao diện chỉnh sửa của các phiên bản bằng cách bấm vào phần thời gian lưu của bản chỉnh sửa.
Bạn khôi phục lại bản landing page đã chỉnh sửa bằng cách sau:
Copy link
On this page
Tạo mới Landing Page.
Sửa Landing Page đã tạo.
Sửa tên và Tag của Landing Page.
Lưu Lading Page.
Xuất bản Landing Page.
Lịch sử chỉnh sửa.