Lịch sử hoạt động

Phần lịch sử hoạt động ghi lại các thao tác của bạn (nếu bạn dùng gói cho cá nhân) và thành viên trong team (nếu bạn sử dụng gói có tính năng phân quyền cho đội nhóm). Xem lịch sử hoạt động tại Thiết lập --> Lịch sử hoạt động.

Thời gian lưu trữ lịch sử hoạt động của tài khoản là 30 ngày.

Last updated