PopupX

Giới thiệu tổng quan về PopupX

Các thiết lập liên quan PopupX

Phần 1A: Tổng quan về PopupX Builder

Phần 2: Kết nối PopupX với website WordPress

Phần 3: Kết nối PopupX với Haravan

Phần 4: Tạo Popup đầu tiên với PopupX

Phần 5: Hiển thị popup theo nguồn giới thiệu (Referer)

Phần 6: Hiển thị Popup theo Vị trí địa lý (Tỉnh thành/Quốc gia)

Phần 7: Hiển thị Popup theo Hành vi khách truy cập