Phân quyền trên Landingpage, Banner, PopupX

Chức năng phân quyền Landingpage, Banner, PopupX cho phép bạn có thể chỉ định các quyền Chỉnh sửa, Xuất bản, Chỉ xem cho từng Landingpage, Banner, PopupX gắn với các thành viên khác nhau trong Business (Premium/Enterprise)

Để phân quyền cho Landing Page bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Phân quyền trên từng LandingPage, Banner, PopupX

Chọn tương ứng LandingPage, Banner, PopupX mà bạn muốn phân quyền và bấm vào phần dấu ... chỉnh sửa thông tin, mục Phân quyền

2. Chọn chế độ Công Khai, Chia sẻ (Nhập Tên Team cần phân quyền hoặc nhập email của thành viên cần phân quyền và chọn quyền tương ứng của thành viên sau đó bấm nút Cập nhật để lưu lại )

Ý nghĩa các quyền với LandingPage, Banner, PopupX Xuất bản: Được phép tạo, chỉnh sửa, cấu hình form và xuất bản LandingPage, Banner, PopupX với tên miền riêng (nếu được phân quyền cho tên miền đó). Chỉnh sửa: Được phép chỉnh sửa và sử dụng cấu hình form có sẵn (nhưng không được tạo cấu hình mới). Chỉ xem: Chỉ được phép xem LandingPage, Banner, PopupX

Phân quyền 1 loạt LandingPage, Banner, PopupX

Nếu là Owner hay Manager ,bạn có thể chọn 1 lúc nhiều Landing Page để phân quyền cho 1 danh sách các Team và Thành Viên trong tài khoản Business (Premium/Enterprise) của bạn

  1. Bấm vào biểu tượng ở phía bên trái LandingPage, Banner, PopupX, tích chọn danh sách mà bạn muốn thao tác

2. Chọn vào mục Hành động, Phân quyền , chọn các quyền bạn muốn phân chia

Cơ chế chia sẻ tài nguyên:

  1. Owner :chia sẻ tất cả tài nguyên cho mọi thành viên và team trong tài khoản.

  2. Manager: chia sẻ được các tài nguyên mình nhìn thấy với mọi thành viên và team trong tài khoản.

  3. Teamleader: chia sẻ được các tài nguyên mình nhìn thấy với mọi thành viên và team trong tài khoản.

  4. Editor : chia sẻ được các tài nguyên tự tạo cho Team mà mình là thành viên.

Chế độ phân quyền sẽ chỉ lưu lại theo thao tác cuối cùng bạn làm với Landing Page, danh sách Landing Page được chọn, Không lưu lại các thao tác phân quyền đã tạo trước đó.

Cụ thể các quyền của mỗi bậc phân quyền được mô tả TẠI ĐÂY.

Last updated