Danh mục

Danh mục bài viết là một cách rất thuận tiện để sắp xếp các bài đăng của bạn theo từng chuyên mục cụ thể. Điều này mang lại cho bạn sự linh hoạt để hiển thị chính xác các bài đăng theo chủ đề bạn muốn

Tạo danh mục :

Truy cập mục Website Builder -> Tin tức -> Danh mục -> Thêm danh mục

Bạn sẽ điền lần lượt các thông tin Tên Danh mục, Chỉnh sửa phần Liên kết tĩnh(nếu muốn) , điền nội dung mô tả và các nội dung cho phần thiết lập Seo&Social của Danh Mục

Liên kết tĩnh là phần url sẽ hiển thị ở trình duyệt, khi bạn bấm xem cụ thể 1 nội dung của danh mục trên trang xuất bản website

Sử dụng danh mục đã tạo cho thiết lập bài viết

Truy cập vào phần chỉnh sửa bài viết, mục Danh mục, tích chọn sử dụng các danh mục bạn mong muốn

1 bài viết có thể tích chọn vào nhiều danh mục, nhưng sẽ có 1 danh mục được chọn làm Danh mục mặc định.

Tác dụng danh mục mặc định : tên của danh mục mặc định sẽ hiển thị cạnh phần tên bài viết trên giao diện xuất bản

Last updated