Tạo và sửa bài viết

Tạo mới bài viết

Truy cập mục Website-> Tin tức ->Bài viết -> Danh sách bài viết

Sửa bài viết đã tạo

Bạn có 2 cách để sửa 1 bài viết đã tạo

Cách 1 : Bấm vào tên bài viết ở phần danh sách bài viết

Cách 2 : Bấm vào dấu ... ở bên tay phải phần danh sách, chọn mục Chỉnh sửa

Lưu nháp bài viết/ Chuyển sang bản nháp

  1. Lưu nháp :trong trường hợp bạn muốn tạo nội dung bài viết nhưng chưa muốn xuất bản, bạn có thể sử dụng tính năng Lưu nháp

Tính năng này hoạt động khi bài viết của bạn ít nhất phải có nội dung ở mục Tiêu đề bài viết

  1. Chuyển sang bản nháp : trong trường hợp bài viết của bạn đã xuất bản, nhưng bạn không muốn công khai bài viết đó nữa, bạn sẽ sử dụng tính năng Chuyển sang bản nháp

Xem trước bài viết

Tính năng cho phép bạn xem trước phần hiển thị nội dung trang của bạn

Trường hợp trang của bạn đã được xuất bản thì bạn sẽ xem trước với tên miền riêng Trường hợp trang của bạn đang ở dạng bản nháp thì bạn sẽ xem trước với tên miền preview

Last updated