Các thiết lập cho LandingPage
Sự kiện mở email
Cài đặt sự kiện mở email sẽ bật cửa sổ soạn thư ở Gmail với địa chỉ mail gửi đến được điền sẵn trong thiết lập:
Copy link