Sự kiện mở email

Cài đặt sự kiện mở email sẽ bật cửa sổ soạn thư ở Gmail với địa chỉ mail gửi đến được điền sẵn trong thiết lập.

Bạn vào phần Thiết lập của phần tử--> chọn Sự kiện--> Hành động nhấp chuột --> Mở Email--> Nhập email muốn khách hàng gửi thư đến.

Ví dụ trong cài đặt ở trên, email được gửi đến sẽ là email hotro@ladipage.vn.