Tạo nhóm phần tử
Tạo nhóm phần tử là thao tác giúp bạn nhóm các phần tử liên quan với nhau để dễ dàng di chuyển. Thao tác này cũng đồng thời giúp sắp xếp gọn gàng các phần tử này ở phiên bản mobile.
Lưu ý: Khi thao tác bôi đen để nhóm các phần tử, hãy đảm bảo các phần tử bên trong đều được nhóm. Khi thấy tất cả các phần tử hiện viền xanh tức là phần tử đó đã được lựa chọn để nhóm.
Copy link