Mã Tracking

Mã chuyển đổi cho phép bạn theo dõi đo lường các sự kiện trên trang website của bạn , quản lý và phân tích hiệu suất để tối ưu hóa

  1. Mã tracking

Truy cập mục Website Builder -> Thiết lập -> Mã Tracking

  1. Mã Javascrips/ CSS

Bạn cũng có thể cài đặt mã java/css ( ví dụ code tracking, code livechat...)theo mong muốn của mình bằng cách truy cập mục Website Builder -> Thiết lập -> Mã Tracking-> Mã Javascrips/ CSS

Hướng dẫn cách lấy các ID tracking của các nền tảng quảng cáo

Last updated