12. Quản lý tài liệu

Phần Quản lý tài liệu dùng để quản lý các nội dung liên quan đến các file dữ liệu bạn sử dụng trên Landing Page của bạn : các định dạng file đang được hỗ trợ tải lên và sử dụng : 'txt', 'doc', 'docx', 'xls', 'xlsx', 'pdf'.

Bạn có thể vào trực tiếp phần quản lý Media để thêm, xóa các file và sử dụng cho trang Landing Page của bạn