Phân trang bài viết cho các trang nội dung

Trong trường hợp bạn thiết lập bài viết, ở 2 trang mẫu Template Category, Template Tag, có nhiều bài viết và cần hiển thị phân trang để hiển thị được hết danh sách bài viết, bạn có thể sử dụng tính năng phân trang cho danh sách bài viết

Truy cập mục Phần tử -> Collection List -> Chọn collection có phần phân trang

Biểu tượng phân trang sẽ tự động hiển thị số thứ tự trang theo số lượng danh sách trang của bạn, bạn không cần thiết lập số thứ tự này

Trong trường hợp bạn không muốn sử dụng phân trang nữa, bạn chọn vào biểu tượng phân trang, chọn Ẩn phần tử

Last updated