Định dạng trường của LadiPage và Lark Base

Hiện tại khi đồng bộ dữ liệu , bên Lark yêu cầu thiết lập theo các định dạng trường của form , tương ứng với các trường dữ liệu bên Larkbase, để data có thể về được kênh lưu trữ

Việc chọn các định dạng trường bên Lark base và form LadiPage, sẽ thao tác tại phần thiết lập Cấu hình form bên LadiPage

Bảng mô tả các định dạng trường bên Ladipage và bên Lark Base yêu cầu

STTTrường dữ liệu bên LadiPage Trường dữ liệu bên Lark Base

1

Họ và tên

Văn bản (1: Multiline)

2

Lời nhắn

Văn bản (1: Multiline)

3

Địa chỉ

Văn bản (1: Multiline)

4

Nhập chữ

Văn bản (1: Multiline)

5

Nhập đoạn văn

Văn bản (1: Multiline)

6

Nhập mật khẩu

Văn bản (1: Multiline)

7

Mã giảm giá

Văn bản (1: Multiline)

8

Zipcode

Văn bản (1: Multiline)

9

Số điện thoại

Số điện thoại

10

Địa chỉ email

Email

11

Nhập số

Số

(2: Number)

12

Số lượng

Số

(2: Number)

13

Hộp chọn giá trị (Combobox)

Một lựa chọn

(3: Single option)

14

Lựa chọn hình ảnh

Một lựa chọn

(3: Single option)

15

Chọn một giá trị (Radio)

Một lựa chọn

(3: Single option)

16

Sản phẩm

Một lựa chọn

(3: Single option)

17

Tỉnh thành

Một lựa chọn

(3: Single option)

18

Quận Huyện

Một lựa chọn

(3: Single option)

19

Phường xã

Một lựa chọn

(3: Single option)

20

Chọn nhiều giá trị (Checkbox)

Nhiều lựa chọn (4: Multiple options)

21

Ngày tháng,

Nhập ngày tháng

Ngày

(5: Date)

22

Tôi đồng ý với chính sách điều khoản

Hộp kiểm

(7: Checkbox)

23

Chọn file

Liên kết

(15: Link)

24

url_page

Văn bản (1: Multiline)

25

utm_source

Văn bản (1: Multiline)

26

utm_medium

Văn bản (1: Multiline)

27

utm_campaign

Văn bản (1: Multiline)

28

utm_term

Văn bản (1: Multiline)

29

utm_content

Văn bản (1: Multiline)

30

variant_url

Văn bản (1: Multiline)

31

variant_content

Văn bản (1: Multiline)

32

ref

Văn bản (1: Multiline)

33

status_send

Văn bản (1: Multiline)

  • Trong trường hợp bạn sử dụng tài khoản Enterprise/Premium/Business có tính năng capture form, bạn có thể thêm ghi chú dữ liệu là capture form. Tên gửi dữ liệu: status_send, giá trị gửi về: nếu dữ liệu là capture form thì sẽ ghi chú thêm chữ: capture.

Last updated