Các thiết lập cho LandingPage
Sự kiện Copy Clipboard
Sự kiện này cho phép bạn khi click vào 1 phần tử thì sẽ copy lại được nội dung bạn đã thiết lập trong mục sự kiện
ID phần tử : là ID của phần tử trên trang landingpage của bạn, mà bạn muốn khi khách hàng click vào phần tử sẽ copy được thông tin
Gía trị mặc định : trong trường hợp phần ID phần tử để trống, bạn có thể thiết lập 1 giá trị ở mục giá trị mặc định để khác hàng có thể copy được phần thông tin đó ạ
Nếu KHÔNG có ID phần tử thì sẽ lấy theo giá trị mặc định, nếu có cả 2 thì sẽ ưu tiên lấy theo ID phần tử )
ID phần tử KHÔNG áp dụng cho Group, Form, chỉ áp dụng cho từng phần tử riêng lẻ : ảnh, text ,các trường dữ liệu của form ,không áp dụng cho trường tải file của form
Ví dụ về sự kiện Copy Clipboard
Copy link