2. Dynamic Content

Tính năng cho phép bạn thay đổi phần hiển thị của landingpage dựa theo các điều kiện đã thiết lập

Khi bạn muốn tùy chỉnh phần hiển thị của landingpage của bạn dựa theo điều kiện về vị trí địa lý, thiết bị truy cập... và khi truy cập sẽ hiển thị, ẩn hiện các nội dung bạn thiết lập trên trang landingpage, thì tính năng dynamic content sẽ hỗ trợ bạn thực hiện được nhu cầu đó

Truy cập builder chỉnh sửa của landingpage -> Thiết lập -> Dynamic Content

Bạn sẽ truy cập màn hình cài đặt phần dynamic content cho trang landingpage của bạn :

  1. Điều kiện hiển thị : khách hàng vào trang đáp ứng điều kiện và kích hoạt được phần dynamic content . Thứ tự hoạt động các điều kiện sẽ theo thứ tự từ trên xuống dưới, khách hàng phải đáp ứng tất cả các điều kiện thì dynamic content mới hoạt động

Trong trường hợp thiết lập nhiều nhóm điều kiện, thì thứ tự sẽ đi từ trên xuống dưới, thỏa mãn ở nhóm điều kiện truy cập nào thì sẽ dừng ở nhóm điều kiện đó và hành động được thực hiện, còn nếu không thỏa mãn thì sẽ đi đến nhóm điều kiện tiếp theo

Trong trường hợp không thỏa mãn bất cứ điều kiện truy cập nào thì khách hàng sẽ truy cập trang với giao diện gốc

  1. Hành động : Khi khách hàng đáp ứng điều kiện thì thực hiện các hành động trên trang landingpage của bạn . Bạn có thể thiết lập nhiều điều kiện hành động cùng 1 lúc bằng cách chọn lần lượt các hành động

Tính năng dynamic content chỉ hỗ trợ với tên miền xuất bản trên nền tảng LadiPage Cloud DNS

Tính năng dành cho gói LadiPage doanh nghiệp, đội nhóm (Business)