Trường thông tin Số điện thoại

Bạn có thể cài đặt biểu thức cho trường số điện thoại của form như sau:

Trường thông tin số điện thoại mặc định của LadiPage đã có sẵn các biểu thức để đặt điều kiện cho việc điền số điện thoại của khách hàng. Cụ thể, nếu chọn biểu thức:

  • (\+84|0)(9|8|7|5|3)[0-9]{8}: sử dụng khi chạy quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam, khách hàng cần điền chính xác số điện thoại theo định dạng của Việt Nam (phải đủ 10 số, và bắt đầu bằng những đầu số đang hiện hành hợp lệ). Ví dụ: 09652919xx, 09824758xx hoặc +8498765432xx

  • [0-9]{9,12}: chỉ nhập được dãy số có thành phần từ 0 đến 9, nhập được từ 9 đến 12 số.

  • [0-9]{9}: chỉ nhập được dãy số có thành phần từ 0 đến 9, chỉ nhập được 9 số.

  • [0-9]{10}: chỉ cần nhập 10 số đầu cuối bất kỳ.

Ngoài các biểu thức có sẵn, bạn có thể tùy chỉnh biểu thức theo nhu cầu sử dụng và mục đích của mình, hoặc để trống phần biểu thức.

Bạn có thể thêm thông tin thông báo sai biểu thức khi khách hàng điền sai định dạng mà bạn cài đặt.