3. Thiết lập toàn trang

Chức năng Thiết lập toàn trang cho phép bạn có thể thay đổi các cấu hình thiết lập cho toàn bộ Landing Page bao gồm:

  • Font chữ chung cho toàn trang: sau khi thiết lập, mỗi một phần tử tiêu đề hoặc đoạn văn bạn thêm mới đều để mặc định font này.

  • Thiết lập lại cấu hình form: Sau khi thiết lập, tất cả các form đăng ký đã chọn cấu hình form đều trở về không chọn cấu hình form nào.

  • Kích thước phần nội dung Desktop: bạn có thể chọn khung thiết kế là 960px hoặc 1200px.

  • Kích thước phần nội dung Mobile: bạn có thể chọn khung thiết kế là 420px hoặc 320px.

  • Bật chế độ Mobile Only: Thông tin chi tiết tại đây.

  • Bật chế độ Story Page: Thông tin chi tiết xem tại đây.

Để truy cập vào phần này, bạn chọn mục Thiết lập ở thanh công cụ trên cùng builder sau đó chọn Thiết lập toàn trang.

Last updated