ReCAPTCHA Enterprise

Bước 1: Tạo tài khoản liên kết

Cách 1 : Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là Google reCaptcha Enterprise

Cách 2 : Truy cập builder chỉnh sửa trang landingpage muốn sử dụng reCaptcha, mục Thêm mới- Ứng dụng- Google reCaptcha Enterprise

Bước 2 : Điền đầy đủ thông tin và bấm Tiếp tục để Lưu lại

Tên liên kết: là tên để phân biệt với các liên kết khác.

Bước 3: Sử dụng google reCaptcha Enterprise cho trang landingpage

Truy cập vào builder của trang landingpage mà bạn muốn bật tính năng Google recaptcha Enterprise, thanh công cụ trên cùng, Thêm mới-Ứng dụng -> Google Recaptcha Enterprise. Bạn bật sử dụng ứng dụng và chọn cấu hình đã tạo trước đó

Tài khoản liên kết Google Recaptcha Enterprise đã tạo sẽ KHÔNG cho phép xóa, chỉ có thể thay đổi Tên đã tạo

Nếu chọn sử dụng cả Google reCaptcha Enterprise và V2 hoặc V3 thì sẽ ưu tiên hiển thị Google reCaptcha Enterprise ở trang xuất bản và trong builder chỉnh sửa sẽ không có hiển thị phần căn chỉnh hiển thị vi trí Google recaptcha V2 checkbox trên form

Google reCaptcha V2 thì phần dữ liệu Capture Form của Form ( đối với các tài khoản có tính năng này ) sẽ không áp dụng được