URL 404

Trong trường hợp bạn xuất bản tên miền A (ví dụ: www.abc.com) với 01 landing page, nhưng thư mục con của tên miền A (ví dụ: www.abc.com/test) bạn không xuất bản với bất kỳ landing page nào, như vậy, khách hàng truy cập vào link www.abc.com/test thấy giao diện 404 của LadiPage.

Thay vì dùng giao diện 404 mặc định của LadiPage, bạn có thể tạo 1 trang giao diện 404 theo ý của mình.

Bước 1: Thiết kế 01 trang landing page hoàn thiện để tạo thành giao diện 404 theo nhu cầu của bạn và xuất bản với đường dẫn riêng.

Hoặc bạn cũng có thể lấy 1 đường dẫn bất kỳ từ nền tảng khác để điền vào bước 3.

Bước 2: Truy cập mục Landing Page ->Tên miền->chọn Tùy chỉnh URL 404.

Bước 3: Nhập URL trang 404 là trang landing page/đường dẫn có nội dung 404 bạn muốn hiển thị.

Lưu ý:

  • Bạn không nên nhập URL trang 404 là tên miền chính.

  • Nếu bạn Tùy chỉnh URL 404 cho tên miền chính (ví dụ: www.abc.com), thì tất cả các thư mục con của tên miền chính (ví dụ: www.abc.com/sanpham, www.abc.com/dichvu....) chưa có giao diện cụ thể, truy cập sẽ ra giao diện trang 404 bạn cài đặt, không áp dụng cho các tên miền phụ của tên miền chính (ví dụ: sanpham.abc.com) chưa có giao diện cụ thể.

  • Tên miền cài đặt tùy chỉnh URL 404, nhưng tên miền này chưa xuất bản với bất kỳ landing page nào, thì khách hàng truy cập vào tên miền này sẽ ra giao diện 404 mà bạn cài đặt.

Last updated