Phân quyền trên tên miền

Phân quyền trên từng tên miền

Tính năng phân quyền cho 1 tên miền nằm trong phần thao tác của từng tên miền như hình dưới:

Có 2 chế độ phân quyền

  1. Công khai : bạn chia sẻ cho tất cả team, thành viên trong tài khoản đều nhìn thấy tên miền đó

  2. Chia sẻ : bạn chọn cụ thể Team,thành viên mà mình muốn chia sẻ để chỉ những Team/thành viên đó được nhìn thấy tên miền đó

Phân quyền trên 1 loạt tên miền

Bạn vào mục Landing Page ->Tên miền, thanh công cụ bên trái builder chỉnh sửa, thêm tên miền vào phần quản lý ở builder LadiPage

Ở phần danh sách các tên miền, bấm Tích chọn các tên miền mà bạn muốn phân quyền 1 loạt cho các thành viên, team trong tài khoản

Bấm chọn vào mục Hành động- Phân Quyền

Chọn chế độ chia sẻ thông tin mà bạn mong muốn

Có 2 chế độ phân quyền

  1. Công khai : bạn chia sẻ cho tất cả team, thành viên trong tài khoản đều nhìn thấy tên miền đó

  2. Chia sẻ : bạn chọn cụ thể Team,thành viên mà mình muốn chia sẻ để chỉ những Team/thành viên đó được nhìn thấy tên miền đó

Chế độ phân quyền sẽ chỉ lưu lại theo thao tác cuối cùng bạn làm với tên miền được chọn, Không lưu lại các thao tác phân quyền đã tạo trước đó.

Cụ thể các quyền của mỗi bậc phân quyền được mô tả TẠI ĐÂY.

Last updated