Powered By GitBook
Sự kiện chuyển tab
Tính năng này giúp bạn thay thế việc phải trực tiếp bấm vào nút chuyển nội dung trên Gallery/ Carousel hoặc chuyển đến trực tiếp 1 nội dung trên Gallery/ Carousel bạn thiết lập sẵn ở cài đặt
Bạn chọn Gallery/Carousel mà muốn thiết lập sự kiện chuyển tab, rồi chọn sự kiện chuyển đến tương ứng
  • Prev: chuyển đến nội dung trước phần tử hiện tại trên Gallery/Carousel bạn chọn
  • Next : chuyển đến nội dung sau phần tử hiện tại trên Gallery/Carousel bạn chọn
  • Tab cố định: chuyển đến nội dung chính xác trên Gallery/Carousel bạn chọn, ví dụ phần tử số 4 trong gallery
Last modified 1yr ago
Copy link