Sử dụng Shortcut - Phím tắt
Các phím tắt cho phép bạn có thể chỉnh sửa Landing Page của mình một cách dễ dàng và tiện lợi.
Mac OS
Windows
Mô tả
⌘C
Ctrl+C
Sao chép phần tử
⌘V
Ctrl+V
Dán phần tử
Delete
Del
Xóa phần tử
⌘D
Ctrl+D
Nhân bản phần tử
⌘P
Ctrl+P
Xem trước
⌘⇧P
Ctrl+Shift+P
Xuất bản
⌘S
Ctrl+S
Lưu Landing Page
⌘Z
Ctrl+Z
Quay lại thao tác trước
⌘⇧Z
Ctrl+Shift+Z
Tiến đến thao tác sau
Option +kéo di chuyển
Alt +kéo di chuyển
Sao chép phần tử
Shift + kéo di chuyển phần tử
Shift + kéo di chuyển phần tử
Di chuyển phần tử theo đường dọc hoặc ngang
Option+Shift + kéo di chuyển phần tử (ngang/dọc)
Alt +Shift + kéo di chuyển phần tử (ngang/dọc)
Sao chép 1 phần tử sang ngang/dọc
Copy link