Sử dụng Shortcut - Phím tắt

Các phím tắt cho phép bạn có thể chỉnh sửa Landing Page của mình một cách dễ dàng và tiện lợi.

Mac OS

Windows

Mô tả

⌘C

Ctrl+C

Sao chép phần tử

⌘V

Ctrl+V

Dán phần tử

Delete

Del

Xóa phần tử

⌘D

Ctrl+D

Nhân bản phần tử

⌘P

Ctrl+P

Xem trước

⌘⇧P

Ctrl+Shift+P

Xuất bản

⌘S

Ctrl+S

Lưu Landing Page

⌘Z

Ctrl+Z

Quay lại thao tác trước

⌘⇧Z

Ctrl+Shift+Z

Tiến đến thao tác sau