Cách đổi mã Affiliate/Partner đã tạo

Phía LadiPage cập nhật phần thay đổi mã Affiliate/Partner cho khách hàng

Bước 1. Đăng nhập phần tài khoản trên https://ladipage.vn, vào mục Tài khoản của tôi

Bước 2. Truy cập mục Đổi mã giới thiệu và sửa sang tên mã Affiliate/Partner mà khách hàng mong muốn