Chỉnh sửa thông tin tài khoản

Đổi mật khẩu

Sửa tên store

Bạn cũng có thể sửa tên hiển thị của tài khoản:

ở trong mục Cài đặt -> Tên store:

Đăng xuất trên tất cả các thiết bị

Nếu bạn đã từng đăng nhập tài khoản LadiPage trên nhiều thiết bị khác nhau và chưa đăng xuất ra các thiết bị đó, thì bạn có thể sử dụng tính năng Đăng xuất trên tất cả các thiết bị để đảm bảo tính bảo mật.

Xem thời hạn sử dụng