Chỉnh sửa thông tin tài khoản

Bạn có thể chỉnh sửa lại:

  • ảnh avatar

  • tên tài khoản

  • số điện thoại

  • đổi mật khẩu

tại phần thiết lập Tài khoản của tôi như hướng dẫn phía dưới:

Sửa tên store

Bạn cũng có thể sửa tên hiển thị của tài khoản:

ở trong mục Cài đặt -> Tên store: