Trang cảm ơn khác
Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây
Sau khi khách hàng hoàn thành điền form thông tin, bạn cũng có thể điều hướng họ về website chính, trang cộng đồng hoặc một trang thông tin bán chéo sản phẩm khác. Để thiết lập, bạn chọn phần Trang cảm ơn khác trong mục Trang cảm ơn, và điền đường dẫn trang bạn muốn điều hướng đến:
Copy link