Lưu data về API
*LadiPage hiện tại chỉ gửi dữ liệu theo phương thức POST, bạn vui lòng cập nhật thiết lập API nhận data theo phương thức này*
Xem kỹ các bước cài đặt Lưu data tại đây trước khi làm các bước dưới.
Bước 1: Tạo tài khoản liên kết
Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là API
Chọn Tích hợp - Tài khoản liên kết - Tạo tài khoản liên kết - API
Bấm Tiếp Tục để sang phần Cấu hình form
Bước 2: Cấu hình tài khoản liên kết
Nhập Tên lưu trữ: là tên gợi nhắc cho cấu hình lưu trữ này.
API URL : là đường dẫn url api mà bạn sẽ ghi nhận dữ liệu từ LadiPage
API content type: tương ứng với phương thức nhận dữ liệu của bên bạn. Có 3 hình thức để lựa chọn, bạn chọn 1 phương thức tương ứng
Gửi API qua LadiPage : trong trường hợp bạn tích chọn sử dụng mục này, thì dữ liệu sẽ có thể kiểm tra ở mục Backup dữ liệu
API Request Header : Bạn có thể cấu hình Content Type trong trường hợp cần chỉ định rõ kiểu dữ liệu muốn gửi và Authorization (Token, Api Key) nếu như bạn cần xác thực dữ liệu gửi đến.
Đồng bộ các trường thông tin
Bạn cần ghép các trường thông tin tương ứng của 2 form với nhau. Bên tay trái là các trường thông tin bạn đã tạo trên form ở landing page, bên phải là các trường thông tin bạn tạo trên API
Bạn vào builder chỉnh sửa của landing page, Form đăng ký muốn thiết lập lưu trữ, bạn thiết lập đầy đủ trường của form theo ý bạn muốn, ví dụ 4 trường: họ và tên, email, số điện thoại, để lại tin nhắn cho chúng tôi.
Mỗi trường sẽ tương ứng với 1 TÊN LẤY DỮ LIỆU (như ảnh mô tả )
TÊN LẤY DỮ LIỆU sẽ hiển thị ở cột bên trái trong phần cấu hình tài khoản liên kết
Bạn chọn tương ứng các cột Tên lấy dữ liệu với các trường ở API đã tạo của bạn
Bấm Cập nhật để hoàn tất cấu hình.
Bạn có thể chọn thêm tài khoản liên kết khác cho Cấu hình này. Mỗi cấu hình được chứa tối đa 3 tài khoản liên kết, tương đương với 3 nguồn lưu trữ thông tin khách hàng đồng thời nhận được từ form đăng ký trên Landing Page.
Bấm Cập nhật để hoàn tất thiết lập Cấu hình form.
Bước 3: Quay trở lại form trên trang Landing Page, chọn toàn form bạn đang muốn cài đặt và chọn "Lưu data":
Bước 4: Chọn cấu hình phù hợp trong danh sách cấu hình form đã được cài đặt ở bước 2, sau đó bấm Cập nhật để hoàn thành.
Ngoài việc gửi các trường dữ liệu ở form dăng ký về API của khách hàng, thì dữ liệu gửi về kênh lưu trữ sẽ có thêm các thông tin sau:
1.Trường dữ liệu ip, tên gửi dữ liệu "ip ". Nếu tích chọn form Gửi API qua LadiPage thì mặc định có trường dữ liệu này , còn gửi trực tiếp qua API thì từ dựa vào ngôn ngữ API của mình đang sử dụng, thì tìm kiếm với từ khóa : get ip address from request thì sẽ tìm được hướng dẫn phù hợp để có thể lấy được IP
2. Trường đường dẫn Landing Page, tên gửi dữ liệu " link" .
3. Các trường thông tin UTM ở đường dẫn . Tên gửi dữ ilệu của các trường đó là : utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content, variant_url. Chỉ khi nào có nội dung utm trên link thì dữ liệu này mới có thể được ghi nhận về API
Tất cả các trường thông tin được gửi là cùng 1 cấp.
4. Trong trường hợp bạn sử dụng tài khoản Enterprise/Premium có tính năng capture form, bạn có thể thêm ghi chú dữ liệu là capture form.Tên gửi dữ liệu : status_send, giá trị gửi về : nếu dữ liệu là capture form thì sẽ ghi chú thêm chữ : capture
Copy link