Lên trên - Xuống dưới
Khi một thiết kế của bạn có nhiều phần tử chèn lên nhau, bạn cần sử dụng tính năng "Lên trên" hoặc "Xuống dưới" để định vị vị trí của phần tử. Xem ví dụ dưới đây khi bạn có 2 phần tử: Ảnh và Hình hộp, và bạn muốn ảnh nằm lên trên hình hộp:
Copy link