Hướng dẫn sử dụng tính năng Global tracking

Global Tracking làm một tính năng của LadiPage cho phép bạn lưu các loại Tracking đã gắn ở 1 trang thành 1 cấu hình chung và sử dụng cấu hình đó cho nhiều trang khác.

Khi thay đổi thông tin mã ID nào đó trong cấu hình này thì tất cả các trang đang sử dụng cấu hình này đều sẽ được thay đổi theo.

Trong phần thiết lập mã chuyển đổi toàn trang, chọn Thêm mới đoạn mã Trackling Global:

Tiếp tục nhập các mã tracking trong các ô tương ứng và đặt tên cấu hình sau đó bấm cập nhật:

Lưu ý: Khi đã điền các mã ID theo dõi trong cấu hình mã tracking global thì không điền các mã ID ở ngoài phần thiết lập nữa.

Sau đó ở trang Landing Page khác, nếu muốn sử dụng lại cấu hình này bạn chỉ cần chọn tên cấu hình trong danh sách là xong: