Sự kiện Set Value

Trong trường hợp bạn muốn bấm vào nội dung nút bấm/hình ảnh/text.. sẽ thay đổi sang 1 giá trị hình ảnh/ video/ tiêu đề - đoạn văn khác, thì bạn có thể sử dụng tính năng Set Value

Truy cập vào mục Cài đặt- Sự kiện- chọn Set Value

Bạn muốn thay đổi hiển thị của Image, Video, Tiêu đề- đoạn văn nào thì copy ID vào mục ID phần tử

Ở mục Giá trị, bạn thiết lập nội dung Image, Video, Tiêu đề- đoạn văn mà bạn muốn thay thế

Ví dụ về việc bấm vào nút bấm, thay đổi hình ảnh , dán ID phần tử và bấm vào mục Thư viện ảnh để thay đổi nội dung hiển thị sau khi bấm vào nút bấm

Lưu ý : Ở trang xuất bản, sau khi đã thay đổi hiển thị sang giá trị thiết lập mới, thì sẽ không hiển thị lại được nội dung hiển thị ban đầu nữa