Sự kiện mở cuộc gọi

Bạn có thể cài đặt sự kiện mở cuộc gọi như hình dưới:

Ngoài ra, sự kiện này hay được ứng dụng để tạo nút điện thoại gọi ở góc trang. Xem hướng dẫn tại đây.