Powered By GitBook
Sự kiện mở cuộc gọi
Bạn có thể cài đặt sự kiện mở cuộc gọi như hình dưới:
Ngoài ra, sự kiện này hay được ứng dụng để tạo nút điện thoại gọi ở góc trang. Xem hướng dẫn tại đây.
Last modified 1yr ago
Copy link