Lịch sử hoạt động
Phần lịch sử hoạt động ghi lại các thao tác của bạn (nếu bạn dùng gói PRO cho cá nhân) và thành viên trong team (nếu bạn sử dụng gói Premium/Enterprise cho đội nhóm). Xem lịch sử hoạt động tại Cài đặt > Lịch sử hoạt động
Copy link