Tiêu đề
Phần tử Tiêu đề cho phép bạn chèn tiêu đề cho đoạn văn hoặc section trong Landing Page. Để chèn Tiêu đề bạn có thể làm theo các bước sau đây:
 1. 1.
  Chọn Thêm mới và chọn phần
  Tiêu đề
 2. 2.
  Sử dụng Thanh thiết kế nhanh để sửa chữ, thay đổi cỡ chữ, màu chữ... cho tiêu đề
 3. 3.
  Di chuyển tiêu đề đến vị trí mong muốn
Lưu ý: Phần thiết lập Kiểu chữ H1 -> H6 thể hiện các loại thẻ Heading trong SEO.
Copy link