Trang cảm ơn
Trang cảm ơn là trang hiện ra sau khi khách hàng đã hoàn tất điền form. Trang cảm ơn có thể dưới dạng một popup hoặc một đường dẫn độc lập.
Để thiết lập trang cảm ơn sau khi khách hàng nhập thông tin vào Form bạn có thể làm theo các bước sau:
  1. 1.
    Bấm chọn Form sau đó chọn Lưu Data
2. Tại mục Trang cảm ơn bạn có thể tùy chọn loại trang cảm ơn theo ý mình. LadiPage hiện tại đang có 3 kiểu trang cảm ơn:
Copy link