Shape
Phần tử Shape cho phép bạn chèn các biểu tượng vào Landing Page. Để chèn Shape vào Landing Page bạn có thể làm theo các bước sau đây:
 1. 1.
  Chọn phần
  Shape
 2. 2.
  Khi cửa sổ Quản lý Shape hiện ra chọn biểu tượng mà bạn muốn
 3. 3.
  Bấm nút Chọn Shape để chèn biểu tượng vào Landing Page
 4. 4.
  Sử dụng Thanh thiết kế nhanh để thay đổi màu sắc cho biểu tượng
Copy link