Section Tabs
Tính năng cho phép bạn thiết kế nhiều section cùng 1 lúc, các nội dung từng section chỉ hiển thị khi bạn thiết lập sự kiện chuyển tab đến section đó

Thiết kế nội dung Section Tabs

Bạn tạo mới 1 section như bình thường từ mục Thêm mới section, ở mục Thiết kế, bạn chọn Bật Section Tabs
Chỉnh sửa hiển thị của Section Tabs
  1. 1.
    Bấm vào mục Thêm mới để thêm mới 1 section trắng, hoặc các section từ mục Section mẫu, section của tôi . Ngoài ra bạn cũng có thể nhân bản từ chính section bạn đang thiết kế
  2. 2.
    Số thự tự của từng section trong section tab là nội dung như trong khoanh đỏ của anh. Thứ tự này dùng cho việc đi liên kết khi sử dụng sự kiện Chuyển tab
3. Bạn bấm chọn từng section rồi thiết kế nội dung hiển thị của các section theo mong muốn

Hiển thị nội dung của Section Tabs trên trang LandingPage

Đối với tính năng Section Tabs, sẽ không có nút bấm chuyển từ section này sang section kia mà bạn phải sử dụng tính năng Sự kiện- Chuyển Tab . chi tiết tính năng tại đây
Bạn chọn 1 phần tử ( ảnh/ text/ hình hộp...) và sử dụng tính năng Sự kiện- Chuyển Tab để có thể bấm chọn được nội dung section trong section tabs
Section đang được chọn để hiển thị trong builder thiết kế , sẽ là Section sẽ hiển thị ở trang xuất bản LandingPage, KHÔNG phải section đầu tiên trong danh sách Setion Tabs
Cách để di chuyển 1 section đang không thuộc Section Tabs vào 1 Section Tabs bất kỳ
Bước 1: Bấm Lưu lại section đó vào mục Section của tôi
Bước 2 : Trong Section Tabs, chọn Thêm mới Section- chọn Section từ mục Section của tôi
Cách để di chuyển 1 section đang thuộc Section Tabs thành 1 nội dung section độc lập trên trang
Bước 1: ở danh sách section tabs, chọn vào section bạn muốn chuyển
Bước 2 : Ở section bạn vừa chọn, bấm vào nút Nhân bản Section