Section
Section là một đoạn nội dung trên Landing Page. Mỗi đoạn nội dung có một ý nghĩa riêng và kết hợp với nhau thành một chuỗi nội dung có tính thuyết phục cao. Dưới đây là các nội dung của section thường được sử dụng:
 1. 1.
  Giới thiệu (Intro)
 2. 2.
  Lợi ích khách hàng
 3. 3.
  Đặc điểm nổi bật
 4. 4.
  Nội dung chi tiết
 5. 5.
  Đội nhóm
 6. 6.
  Ý kiến khách hàng
 7. 7.
  Chứng nhận & cam kết
 8. 8.
  Bảng giá
 9. 9.
  FAQ
 10. 10.
  Footer
 11. 11.
  CTA (call-to-action: nút kêu gọi hành động)
 12. 12.
  Form đăng ký
Ngoài các giao diện mẫu cho toàn trang, LadiPage cũng có các giao diện mẫu cho từng section theo những nội dung như trên.
Để bắt đầu tạo mới một Section, bạn chọn Thêm mới section ở chân của mỗi section, sau đó có thể lựa chọn một Section trắng để tự thiết kế hoặc chọn một giao diện có sẵn cho từng loại section:
Hoặc ở thanh công cụ bên trái, chọn mục SectionThêm mới section:
Copy link