Multiple Forms
Tính năng cho phép bạn tạo nhiều form đăng ký để khách hàng điền lần lượt thông tin và liên kết đến 1 form tổng cuối cùng để điền ( submit ) dữ liệu

Bước 1: Vào mục Thêm mới - Form- bạn tạo 1 form đăng ký- vào mục Thiết kế của Form, bật tính năng Multiple Forms

Khi form bật tính năng Multiple Forms thì sẽ KHÔNG có tính năng Auto Funnel, Không có phần thiết lập Lưu trữ form

Bước 2: Thiết lập liên kết sự kiện cho form của bạn ở phần Thiết lập của form- Sự kiện

Có 2 nội dung cần thiết lập
Mục 1 :Liên kết đến Form
Bạn đồng bộ giá trị của Multiple forms vào phần form đăng ký trên trang của bạn
Các thao tác thác thực hiện
1.Tích chọn vào Form trên trang landingpage hiện tại mà bạn muốn liên kết dữ liệu của Multiple Forms tới
2. Trên Form bạn vừa tích chọn đồng bộ dữ liệu, Tên lấy dữ liệu của trường dữ liệu là Tên lấy dữ liệu của Multiple Forms bạn đồng bộ

Mục 2 : Chuyển tiếp

Sau khi khách hàng điền nội dung và bấm gửi ( submit) dữ liệu, bạn có thể thực hiện hành động chuyển tiếp đến 1 section khác , mở tiếp 1 popup khác hoặc chuyển Tab
Chọn tương ứng hành động bạn muốn thực hiện, chọn ID section/popup/Tab tương ứng trên trang của bạn
Định nghĩa về sự kiện chuyển Tab : https://help.ladipage.vn/su-kien-cho-phan-tu/su-kien-chuyen-tab
Copy link
Contents