Hộp chọn giá trị
Kiểu hộp chọn giá trị cho phép bạn đưa ra nhiều lựa chọn dưới dạng menu thả xuống, không tốn diện tích. Khi xuất bản sẽ được hiển thị như sau:
Để thiết lập bạn chọn trường "Hộp chọn giá trị". Trong ô điền Danh sách giá trị, bạn điền mỗi giá trị là một dòng như ví dụ hình dưới:
Copy link