Trỏ tên miền từ Namecheap
Truy cập tài khoản của bạn ở https://ap.www.namecheap.com/, mục Account > Domain List
Bạn chọn tên miền muốn cập nhật bản ghi, bấm chọn nút
để truy cập phần quản lý tên miền đó
Chọn mục Advanced DNS > Add New Record
để thao tác tạo bản ghi tên miền

Trỏ tên miền chính

Tạo 2 bản ghi trỏ tên miền chính về hosting LadiPage . Bấm vào mục Add new record để thêm bản ghi
Record: Cname Host: www Target: dns.ladipage.com
Record: A Host: @ IP address: 13.229.38.226

Trỏ tên miền phụ

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là sanphama.tenmiencuaban.com. Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:
Record :Cname Host : sanphama Target: dns.ladipage.com
Bấm vào mục Add new record để thêm bản ghi
Sau khi đã trỏ thành công tên miền về hosting của LadiPage, bạn cần tiếp tục làm bước tiếp theo, tạo và xác thực tên miền trên tài khoản LadiPage: