Điều khoản sử dụng tên miền miễn phí của LadiPage

demopage.me, pagedemo.me, ladi.me là những tên miền miễn phí được cung cấp bởi LadiPage để hỗ trợ người dùng xuất bản Landing Page tạm thời nhằm mục đích kiểm tra/xem trước nội dung Landing Page trước khi gắn tên miền riêng của người dùng. Vì vậy:

Điều 1: Không sử dụng những tên miền miễn phí này làm đường dẫn chính thức cho trang Landing Page để chạy quảng cáo hoặc truyền thông tới người dùng cuối.

Điều 2: Nếu vi phạm điều 1 thì:

2.1. Những nội dung được đăng tải và thiết kế trên trang Landing Page đó không thuộc sở hữu của LadiPage và LadiPage không chịu trách nhiệm về những nội dung này cũng như những hệ quả có thể xảy ra từ việc quảng cáo, truyền thông Landing Page này.

2.2. LadiPage có quyền gỡ bỏ Landing Page này mà không cần báo trước nếu nội dung Landing Page vi phạm Điều khoản sử dụng dịch vụ hoặc Báo cáo vi phạm chính sách.