Quản lý Landing Page

Một số xử lý cơ bản cho trang Landing Page

Tính năng

Ý nghĩa

Chỉnh sửa

Chỉnh sửa tên của Landing Page để quản lý trong builder.

Gắn Tag cho Landing Page

Nhân bản

Nhân bản ra một Landing Page tương tự với toàn bộ nội dung và các cài đặt liên quan.

Dữ liệu backup

Tải xuống dữ liệu khách hàng gửi về trên trang Landing Page trong 7 ngày gần nhất.

Export .html

Tải định dạng HTML của trang Landing Page để sử dụng trên các nền tảng khác

Export .ladipage

Tải định dạng ladipage của trang Landing Page để chuyển sang tài khoản

Tạm dừng

Người khác sẽ không thể truy cập vào tên miền và Landing Page của bạn khi bạn chọn Tạm dừng. Trang Landing Page vẫn được giữ nguyên và chuyển sang trạng thái Chưa xuất bản.

Xoá

Xoá Landing Page trên hệ thống và sẽ không thể lấy lại.