Hiệu ứng cho phần tử
Bạn có thể cài đặt hiệu ứng thay đổi nội dung như trên đối với các phần tử sau:
  • Tiêu đề
  • Đoạn văn
  • Danh sách
Cách làm như sau:
  • Bôi đen phần chữ muốn làm hiệu ứng
  • Chọn phần Hiệu ứng và chọn hiệu ứng mong muốn ở danh sách
  • Chữ hiển thị: nhập các nội dung muốn hiển thị mỗi lần thay đổi hiệu ứng (như ví dụ ở trên). Mỗi nội dung là một dòng.
  • Sau khi tùy chỉnh, phần chữ lựa chọn hiện màu ghi mờ là thành công.
Copy link