Hiệu ứng cho phần tử

Bạn có thể cài đặt hiệu ứng thay đổi nội dung như trên đối với các phần tử sau:

  • Tiêu đề

  • Đoạn văn

  • Danh sách

Cách làm như sau:

  • Bôi đen phần chữ muốn làm hiệu ứng

  • Chọn phần Hiệu ứng và chọn hiệu ứng mong muốn ở danh sách

  • Chữ hiển thị: nhập các nội dung muốn hiển thị mỗi lần thay đổi hiệu ứng (như ví dụ ở trên). Mỗi nội dung là một dòng.

  • Sau khi tùy chỉnh, phần chữ lựa chọn hiện màu ghi mờ là thành công.