Powered By GitBook
Cài đặt mô tả trang
Các cài đặt từ khóa SEO về trang và gắn mã tracking nằm trong mục Thiết lập ở thanh công cụ bên tay phải.
Phần cài đặt SEO & Social cho phép bạn tùy chỉnh các mục như Tiêu đề trang, Mô tả trang, Từ khóa về trang, Hình ảnh khi chia sẻ và Hình ảnh Favicon.
Last modified 1yr ago
Copy link