Cài đặt mô tả trang

Các cài đặt từ khóa SEO về trang và gắn mã tracking nằm trong mục Thiết lập ở thanh công cụ bên tay phải.

Phần cài đặt SEO & Social cho phép bạn tùy chỉnh các mục như Tiêu đề trang, Mô tả trang, Từ khóa về trang, Hình ảnh khi chia sẻ và Hình ảnh Favicon.