Sự kiện mở email

Cài đặt sự kiện mở email sẽ bật cửa sổ soạn thư ở Gmail với địa chỉ mail gửi đến được điền sẵn trong thiết lập:

Kết quả: