Powered By GitBook
Sự kiện mở email
Cài đặt sự kiện mở email sẽ bật cửa sổ soạn thư ở Gmail với địa chỉ mail gửi đến được điền sẵn trong thiết lập:
Kết quả:
Last modified 1yr ago
Copy link